Regulamin

 REGULAMIN PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ WWW.ZAKUPYDOBIURA.PL 

 I. Definicje

 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną lub osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w ramach sklepu;

1.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego przedsiebiorstwa MIRANEX Sp. z o.o.;

1.4 Platforma sprzedażowa – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zakupydobiura.pl za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia;

1.5 Towar – produkty prezentowane na platformie sprzedażowej;

1.6 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem MIRANEX Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego platformy;

1.7 Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

1.8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

1.10 MIRANEX – przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o., Sady ul.Rolna 9, 62-080 Tarnowo Podgórne , NIP 778-13-87-456, Regon 634144082, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto i Wilda, Wydział VIII pod numerem  KRS 0000104897, wysokość kapitału zakładowego 332.000 PLN tel.: 606 77 6035,  biuro@miranex.pl

II. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy sprzedażowej.

2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3 Platforma sprzedażowa działająca pod adresem www.zakupydobiura.pl , prowadzona jest przez firmę przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o. Szdy ul.Rolna 9, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP 778-13-87-456, Regon 634144082, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto i Wilda, Wydział VIII pod numerem  KRS 0000104897, wysokość kapitału zakładowego 332.000 PLN. Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres kontakt@miranex.pl

2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • a) Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach platformy sprzedażowej ;
 • b) Warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach platformy sprzedażowej ;
 • c) Warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach platformy sprzedażowej;
 • d) Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach platformy sprzedażowej .

2.5 Korzystanie z platformy sprzedażowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient odpowiednich wymagań  technicznych.

2.6 W celu korzystania z platformy sprzedażowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do internetu;

2.7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa MIRANEX zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem platformy sprzedażowej do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku Klienci zostaną o powyższym fakcie poinformowani drogą elektroniczną;

2.8 Informacje o towarach podane na stronach platformy sprzedażowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 III. Zasady korzystania z platformy sprzedażowej

3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania z platformy sprzedażowej jest rejestracja w jego ramach;

3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron platformy sprzedażowej;

3.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu platformy sprzedażowej oraz podanie danych osobowych jako obowiązkowe;

3.4 MIRANEX może pozbawić Klienta prawa do korzystania z platformy sprzedażowej , jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów platformy sprzedażowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient :

 • a) podał w trakcie rejestracji na platformie sprzedażowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • b) dopuścił się za pośrednictwem platformy sprzedażowej naruszenia dóbr osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów platformy sprzedażowej
 • c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez MIRANEX za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Inernetu lub godzące w dobre imię MIRANEX ;

3.5 Osoba, która została pozbawiona prawa korzystania z platformy sprzedażowej, nie może dokonywać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody spółki MIRANEX;

3.6 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach platformy sprzedażowej, MIRANEX podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nie uprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;

3.7 Klient zobowiązany jest w szczególności do :

 • a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 • b) korzystania z platformy sprzedażowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
 • c) niepodejmowania działań takich jak : rozsyłanie lub umieszczanie w ramach platformy sprzedażowej niezamówionej informacji handlowej (spam);
 • d) korzystania z platformy sprzedażowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla spółki MIRANEX ;
 • e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach platformy sprzedażowej  jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 • f) korzystania z platformy sprzedażowej w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem platformy sprzedażowej należy wejść na stronę www.zakupydobiura.pl, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;

4.2 Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;

4.3 W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na platformie sprzedażowej;

4.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego z platformy sprzedażowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące :

 • a) przedmiotu zamówienia;
 • b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
 • c) wybranej metody płatności;
 • d) wybranego sposobu dostawy.

4.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”;

4.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MIRANEX Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;

4.7 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;

4.8 Umowę traktuje się jako zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o której mowa wyżej;

4.9 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim , o treści zgodnej z Regulaminem;

V. Dostawa

5.1 Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą 18,00 zł + vat za paczkę do 30 kg (o wymiarach = obwód + najdluższy bok < 3m i najdłuższy bok < 2m) . Dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3 Termin realizacji dostawy wynosi 3 dni robocze na zamówienia, w których zamawiane produkty znajdują się w magazynie głównym.

5.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.zakupydobiura.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.5 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów, następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub Paragonu.

VI. Ceny i metody płatności

6.1 Ceny Towarów podawane są złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT ( z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Klient może wybrać płatność inną walutą w przypadku zamówienia wysyłanego poza Rzecząpospolitą Polską , wówczas ceny nie zawierają podatku VAT (podatek VAT wynosi 0%).

6.2 Klient ma możliwość uiszczenia należności:

 • a) przelewem na numer konta bankowego ALIOR BANK 41 2490 0005 0000 4500 1808 7812
 • b) płatnością w systemie DOTPAY, Przelewy24 lub BlueMedia
 • c) dokonania płatność za pobraniem u spedytora
 • d) dokonania przedpłaty na kont bankowe ALIOR BANK 41 2490 0005 0000 4500 1808 7812             po otrzymaniu Faktury proforma

VII. Uprawnienia do odstąpienia od umowy

7.1 Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres MIRANEX Sp. z o.o. , Sady ul.Rolna 9, 62-080 Tarnowo Podgórne, podany w niniejszym Regulaminie.

7.2 Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru,

7.3   Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • a) rozpoczęcia - za zgodą konsumenta - świadczenia usług przez platformę sprzedażową, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;
 • b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 • c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

7.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres MIRANEX Sp. z o.o. , Sady ul.Rolna 9 , 62-080 Tarnowo Podgórne

7.5 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6 Koszty opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1 MIRANEX Sp. z o.o. , Sady ul.Rolna 9 , 62-080 Tarnowo Podgórne  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodności z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres MIRANEX Sp. z o.o. , Sady ul.Rolna 9 , 62-080 Tarnowo Podgórne, spółka Miranex zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3 MIRANEX Sp. z o.o. , Sady ul.Rolna 9 , 62-080 Tarnowo Podgórne nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośredniej w autoryzowanym serwisie.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług droga elektroniczną

9.1 MIRANEX Sp. z o.o. , Sady ul.Rolna 9 , 62-080 Tarnowo Podgórne podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy sprzedażowej , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszystkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MIRANEX Sp. z o.o. , Sady ul.Rolna 9 , 62-080 Tarnowo Podgórne o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Platformy Internetowej.

9.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy sprzedażowej Klient może zgłaszać pisemnie na adres MIRANEX Sp. z o.o. , Sady ul.Rolna 9 , 62-080 Tarnowo Podgórne, mailowo pod adres kontakt@miranex.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę przedsiębiorstwa), adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy Sprzedażowej.

9.5 MIRANEX Sp. z o.o. , Sady ul.Rolna 9 , 62-080 Tarnowo Podgórne zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MIRANEX Sp. z o.o. , a Klientem, którym jest konsument w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MIRANEX Sp. z o.o. , a Klientem, którym jest konsument w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MIRANEX Sp. z o.o. , Sady ul.Rolna 9 , 62-080 Tarnowo Podgórne

10.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.